Vì con, thương mấy cũng dứt tình

Chị nói mình sẽ vượt qua được, như từng vượt qua khổ sở suốt tám năm chồng vợ với người chồng tàn tật.

1 2 3>